Wskaźniki płynności finansowej

Martwisz się o płynność finansową swojej firmy? A może postanowiłeś, że będziesz sprawdzał ją regularnie, aby mieć pewność, że z finansami przedsiębiorstwa wszystko jest w porządku? Dowiedz się, jakie są wskaźniki płynności finansowej firmy i dlaczego warto badać ją regularnie.

Czym jest płynność finansowa?

Za płynność finansową przedsiębiorstwa uznaje się zdolność do pokrywania wszystkich bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów towarów i usług, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Kiedy firma dysponuje wystarczającymi środkami, aby opłacać rachunki, wypłacać pensje, płacić podatki i pokrywać inne zobowiązania, posiada ona płynność finansową. Oczywiście o płynności mówimy również w kontekście osób prywatnych – uwzględniamy wtedy opłaty za mieszkanie, raty kredytu i inne opłaty stałe.

Na płynność finansową firmy wpływa wiele czynników, między innymi:

  • czynniki wewnętrzne (mikroekonomiczne), które zależne są od tego, w jaki sposób funkcjonuje firma – to między innymi sprzedaż, umiejętne zarządzanie, umiejętności pracowników, odpowiednie inwestycje,
  • czynniki branżowe – specyficzne dla branży, w której działa dana firma. Chodzi tu między innymi o tempo rozwoju branży, perspektywy na przyszłość, to, w jaki sposób firma wypada na tle konkurencji, a także sposoby płatności typowe dla danej branży (na przykład faktury z odroczonym terminem płatności),
  • czynniki zewnętrzne (makroekonomiczne) – sytuacja na rynku w istotny sposób wpływa na płynność finansową firm, na przykład koszty zatrudnienia pracownika, stawki podatkowe czy ogólna sytuacja finansowa klientów przekładają się na efektywność działania firmy i jej zyski.

Aby mieć pewność, że firma funkcjonuje prawidłowo, warto wykorzystać wskaźniki płynności finansowej i regularnie ją analizować. Tego typu analizy wykonuje się przede wszystkim w firmach o złożonej strukturze, takich jak spółki jawne, akcyjne czy komandytowe. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby analizę wykonać także w przypadku małej firmy.

Jakie są wskaźniki płynności finansowej?

Istnieje wiele wskaźników płynności finansowej. Przede wszystkim analizy dokonywać można w ujęciu:

  • statycznym
  • dynamicznym.

O ujęciu statycznym mówimy, gdy analiza dokonywana jest w oparciu o dane, pochodzące z jednego dnia. Z kolei ujęcie dynamiczne pozwala na określenie poziomu płynności finansowej firmy dla konkretnego przedziału czasowego.

Podstawowe wskaźniki płynności finansowej

Do określenia płynności finansowej wykorzystuje się trzy podstawowe wskaźniki:

  • wskaźnik płynności bieżącej (current ratio),
  • wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio),
  • wskaźnik płynności natychmiastowej.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik ten pozwala na określenie zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań finansowych. Pozwala na wskazanie, w jakim stopniu bieżące środki finansowe firmy umożliwiają opłacenie wszystkich aktualnych wydatków. Przedstawia on bardzo ogólny obraz zdolności finansowej firmy.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = (aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)

Jeśli wskaźnik wyniesie 1, oznacza to, że firma dysponuje dokładnie takimi środkami, jakie potrzebne są na pokrycie zobowiązań. Jest to sytuacja niebezpieczna, ponieważ utrata nawet małej części przychodów zakłóca płynność finansową. Przyjmuje się, że najbardziej optymalny jest wskaźnik na poziomie 1.3 – 2. Jeżeli wskaźnik będzie wyższy niż 3, warto zastanowić się nad poczynieniem dodatkowych inwestycji.

Wskaźnik płynności szybkiej

Wskaźnik ten umożliwia określenie możliwości firmy do pokrycia zobowiązań, jednak tylko przy wykorzystaniu aktywów o wyższym stopniu płynności. Oznacza to, że wskaźnik skorygowany jest o najmniej płynne aktywa, takie jak na przykład zapasy materiałów czy towarów, których upłynnienie może być o wiele trudniejsze.

Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe–zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe

Optymalna wysokość tego wskaźnika powinna być równa lub wyższa niż 1. Będzie to oznaczało, że firma jest w stanie na czas uregulować swoje zobowiązania. Podobnie jak w przypadku wskaźnika bieżącej płynności finansowej, tak i tutaj, zbyt wysoka wartość może świadczyć o tym, że firma powinna rozważyć inwestycje.

Wskaźnik płynności natychmiastowej

Trzeci ze wskaźników umożliwia określenie zdolności przedsiębiorstwa do pokrycia bieżących zobowiązań wyłącznie przy wykorzystaniu środków pieniężnych, którymi dysponuje. Innymi słowy wskaźnik ten obrazuje, jaką część zobowiązań firma może pokryć natychmiast.

Wskaźnik płynności natychmiastowej = (środki pieniężne)/(zobowiązania bieżące)

Co bardzo ważne, optymalna wartość wskaźnika wynosi pomiędzy 0,1 – 0,2. Niewielka ilość środków pieniężnych w żadnym wypadku nie musi świadczyć o braku płynności finansowej. Jeżeli przepływy gotówki w firmie są odpowiednio zarządzane, zapewniona jest ich ciągłość. Zbyt wysoki wskaźnik może tutaj świadczyć o nadmiernej płynności finansowej, która z kolei może mieć negatywny wpływ na rentowność firmy i być przyczyną szkód w postaci utraconych korzyści.

Faktoring – zapewnij swojej firmie dobrą kondycję finansową!

Wskaźniki płynności finansowej to dobry sposób na dokonywanie regularnych analiz, pozwalających na określenie kondycji finansowej firmy i jej zdolności do pokrywania bieżących zobowiązań. W zależności od wyników takiej analizy, może ona być sygnałem do wprowadzenia zmian w firmie lub do poczynienia nowych inwestycji. A co w sytuacji, kiedy wskaźnik płynności finansowej jest na niskim poziomie? Warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług firmy faktoringowej. To nowoczesna usługa finansowa, która pozwala na uzyskanie środków na pokrycie bieżących zobowiązań. W końcu w biznesie chodzi o to, aby pieniądze łączyły!