Umowa faktoringu – jak wygląda? Na co zwrócić uwagę?

Jesteś zainteresowany faktoringiem, jednak dotychczas nie miałeś jeszcze okazji, aby skorzystać z tej formy finansowania? Z pewnością zastanawiasz się, jak wygląda umowa faktoringu i jakie elementy zawiera. Przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym krok po kroku analizujemy umowę faktoringu i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed jej podpisaniem.

Umowa faktoringu a umowa cesji wierzytelności

Umowa, którą podpisują osoby chcące skorzystać z faktoringu, to tzw. umowa cesji wierzytelności. Przypomnijmy, że cesja wierzytelności to sytuacja, w której uprawnienia dotyczące wierzytelności przenoszone są na inny podmiot. W momencie, gdy wierzyciel nie jest zainteresowany dalszym dochodzeniem odzyskania wierzytelności, może zdecydować się na jej cesję. To właśnie cesja wierzytelności jest najważniejszym elementem umowy faktoringowej.

Co jest przedmiotem umowy faktoringu?

Podpisanie przez przedsiębiorcę umowy z firmą faktoringową skutkuje tym, że przenosi on na faktora (czyli firmę faktoringową) własność wierzytelności, wynikających z umowy sprzedaży, dostawy itp. – czyli umowy, którą przedsiębiorca zawarł ze swoim kontrahentem. Innymi słowy, podpisanie umowy skutkuje tym, że przedsiębiorca odsprzedaje swoją fakturę firmie faktoringowej. W efekcie otrzymuje pieniądze za fakturę natychmiast – bez czekania na to, aż kontrahent wykona przelew. Faktor natomiast zajmuje się odzyskaniem wierzytelności od kontrahenta w terminie, określonym na fakturze.

Jakie są strony umowy?

Stronami umowy faktoringu są:

  • przedsiębiorca, który chce skorzystać z finansowania – czyli faktorant,
  • firma faktoringowa, która przejmuje wierzytelność – czyli faktor.

W umowie faktoringu pojawia się także kontrahent przedsiębiorcy – czyli firma, której wystawiono fakturę. Co bardzo istotne, nie jest on stroną umowy. Niemniej jednak jest on zobowiązany do spłaty wierzytelności faktorowi – również po zmianie wierzyciela.

Co zawiera umowa faktoringowa?

Przyjrzyjmy się umowie faktoringowej firmy Fandla. Stworzona jest ona w taki sposób, aby była całkowicie przejrzysta dla klientów oraz by poszczególne zapisy nie budziły żadnych wątpliwości. Wzór umowy cesji wierzytelności zawiera następujące elementy:

Informacje o stronach umowy

Pojawiają się tutaj szczegółowe dane firmy Fandla, a następnie Użytkownika – czyli klienta, która chce skorzystać z finansowania.

Definicje

W tym miejscu pojawiają się definicje m.in. dyspozycji, faktury, finansowania faktur, kontrahenta, oferty sprzedaży czy opłaty gwarancyjnej. Dodatkowo można tu znaleźć informację, jak definiowany jest Użytkownik Podstawowy i Użytkownik Dodatkowy oraz co oznaczają takie pojęcia, jak wierzytelność czy zwrot cesji.

Zobowiązania stron

W kolejnych punktach umowy znajduje się szczegółowy opis tego, do czego zobowiązuje się firma Fandla po zawarciu umowy faktoringu. Niżej znajduje się opis tego, do czego zobowiązuje się Użytkownik – czyli klient.

Oświadczenia i gwarancje

To ważny element umowy, z którym należy zapoznać się bardzo dokładnie. To tutaj znajduje się zapisy o wszelkich oświadczeniach, gwarancjach i zapewnieniach wobec Fandla. Można tu znaleźć m.in. zapisy, że wierzytelność zgłoszona za pośrednictwem Portalu Klienta istnieje czy że zgłoszona Wierzytelność nie jest przedawniona.

Informacje końcowe

Na samym końcu umowy znajdują się informacje o tym, na jaki okres jest zawierana, oświadczenia użytkowników o tym, że zapoznali się z treścią Umowy i regulaminu itp. W tym miejscu pojawiają się także zapisy o tym, że umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Ramowej lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz że wszelkie spory wynikające z Umowy Ramowej podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Fandla.

Umowa faktoringu ma duże znaczenie!

Oczywiście umowy faktoringu różnią się w zależności od firmy faktoringowej, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze faktora należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Warto wybierać te firmy, które oferują przejrzyste warunki i w umowach których nie znajdują się niejasne, budzące wątpliwości zapisy. Dotyczy to nie tylko faktoringu, ale też wszelkich usług – szczególnie finansowych.

Jak jest wysokość prowizji dla firmy faktoringowej?

Prowizje, pobierane przez firmy faktoringowe, są różne. W niektórych przypadkach jest to 3 proc, w innych – 4 proc. Szczegółowe informacje na temat wysokości prowizji znaleźć można na przykład w tabelach opłat i prowizji, dostępnych na stronach internetowych faktorów. W firmie Fandla prowizja podstawowa dla faktur w PLN i EUR wynosi 3,49 proc. Minimalna prowizja podstawowa to 75 zł brutto dla faktur PLN i 20 EUR dla faktur EURO.

Umowa faktoringu – podsumowanie

Wbrew niektórych opiniom umowa faktoringu nie jest bardzo skomplikowana. Wręcz przeciwnie – jest to umowa, która zawiera proste i zrozumiałe dla stron opisy. Jako że faktoring jest formą finansowania, dostępną dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o płynność finansową swojej firmy, jest to bardzo istotne. Z tego powodu firmy faktoringowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworząc jasne umowy. Fandla przykłada do tego szczególną uwagę. W końcu motto firmy brzmi: aby pieniądze łączyły, a nie dzieliły!