Rodzaje faktoringu – co trzeba wiedzieć?

Rynek faktoringu rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Jego niezaprzeczalną siłą jest zauważalna skuteczność w rozwiązywaniu codziennych problemów wielu przedsiębiorców. Faktoring zapewnia bezpieczeństwo obrotów handlowych – jeden z warunków rozwoju każdej firmy. Faktoring zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców, którzy dostrzegają płynące z niego korzyści. Jakie rodzaje faktoringu możemy wyróżnić na rynku oraz dobrać je do sytuacji przedsiębiorcy?

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która rozwiązuje problemy odroczonych płatności oraz zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Instytucja finansowa (faktor) wykupuje wierzytelność, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze za faktury po ich zgłoszeniu do faktora i nie czeka na opłacenie faktury przez kontrahenta. 

Najczęściej faktoringiem nazywa się usługę dotyczącą przekazania faktorowi faktur sprzedażowych. Na czym to polega? Przedsiębiorca wytwarza towar lub świadczy usługę i wystawia fakturę, nie czeka jednak na płatność, tylko zgłasza się do faktora, który reguluje wierzytelność, ale w niepełnej kwocie. Po upływie czasu, na który była wystawiona faktura, kontrahent dokonuje płatność na rzecz faktora, który przekazuje pozostałą wartość faktury przedsiębiorcy.

Jakie rodzaje faktoringu funkcjonują w Polsce?

Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu. Różnią się one pod wieloma względami, dzięki czemu każdy przedsiębiorca może samodzielnie wybrać typ faktoringu, który będzie najlepiej odpowiadał jego oczekiwaniom. 

Faktoring pełny (bez regresu)

To taki rodzaj faktoringu, w którym faktor przejmuje prawo do wierzytelności oraz ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Stąd pochodzi jego nazwa. Należy jednak pamiętać, że jest to drogie rozwiązanie, ponieważ cena usługi obejmuje także koszt ubezpieczenia od niespłaconych zobowiązań. Gdy kontrahent nie ureguluje należności, faktor nie może żądać od swojego klienta zwrotu należności.

Ten rodzaj faktoringu zapewnia finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur oraz ochronę przed ryzykiem niezapłacenia za towar lub wykonaną usługę. To firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów, a forma ta jest szczególnie polecana przedsiębiorcom, którzy rozwijają swoją działalność w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. 

Faktoring niepełny (z regresem)

W tym rodzaju faktoringu, bez przejęcia ryzyka, faktor nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Pozostaje ono przy wystawcy, który przekazał firmie faktoringowej fakturę do sfinansowania. Z czym jest to związane? Gdy kontrahent nie płaci za fakturę, faktor może zwrócić się do swojego klienta o uregulowanie należności. Z usługi tej korzystają często przedsiębiorcy dobrze znający rynki zbytu, a przy dynamicznej sprzedaży towarów lub usług, mogą sobie pozwolić na zachowanie części ryzyka.

Faktoring mieszany

Łączy formę faktoringu pełnego i niepełnego, ponieważ przedsiębiorca przenosi w nim część ryzyka niespłacenia faktury na faktora. Strony umowy postanawiają, że faktor przejmuje ryzyko do wysokości ustalonej kwoty, natomiast powyżej progu ryzyko pozostaje na wystawcy faktury. Taki faktoring rozkłada ryzyko pomiędzy przedsiębiorcą a firmą faktoringową.

Faktoring odwrócony

W przypadku faktoringu zobowiązaniowego (odwróconego) usługa dotyczy faktur kosztowych. Przy tym rodzaju faktoringu umowę z faktorem podpisuje dłużnik. Faktor płaci za fakturę na rachunek dostawcy, a po określonym w umowie czasie nabywca płaci na rzecz faktora. To rozwiązanie dedykowane sprzedawcy towarów czy usług, jednak może służyć także jego kontrahentom, ponieważ umożliwia uzyskanie przez wystawcę faktury szybkiego finansowania, ale daje nabywcy dodatkowy czas na zapłatę.

Faktoring jawny

Faktoring może być jawny i jest to najpopularniejszy oraz najtańszy rodzaj usługi. Dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringu niezwłocznie po jej podpisaniu. W tym rodzaju faktoringu wydatki z tytułu prowizji czy odsetek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć od podatku. To firma faktoringowa informuje dłużników klienta o zawarciu takiej umowy, a następnie dłużnik wyraża zgodę na cesję praw do wierzytelności. Ten rodzaj faktoringu ma zastosowanie w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

 Faktoring niejawny (cichy)

Kontrahent w umowie z klientem może zastrzec, że nie zgadza się na ewentualną cesję wierzytelności, dlatego powstał tak zwany faktoring cichy. Kontrahent nie zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej. Spłaca zobowiązanie nie do faktora, lecz do klienta faktora, a ten po otrzymaniu zapłaty, przesyła pieniądze faktorowi. Ten rodzaj faktoringu występuje przy zakazie cesji i jest dość drogi oraz mało popularny.

Rodzaje faktoringu – podsumowanie

Wiesz już, jakie są rodzaje faktoringu – to ważna informacja dla każdego przedsiębiorcy. To, jakiego rodzaju umowę faktoringu zawrzeć, zależy od potrzeb i oczekiwań wystawcy faktury, jednak obecnie dostępna jest szeroka oferta firm faktoringowych, z której każda firma wybierze odpowiednią opcję.