Pytania i odpowiedzi

Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach?

znak_zapytania

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, będąca jednym ze sposobów na zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa, które wystawia faktury z odroczonym terminem płatności.

Założeniem faktoringu jest odpłatne przekazanie przez firmę faktoringową pieniędzy za fakturę Wystawcy przed terminem jej płatności.

Następnie firma faktoringowa otrzymuje pieniądze za fakturę od jej Odbiorcy, w terminie płatności faktury. Za dostarczenie Wystawcy faktury pieniędzy przed terminem, firma faktoringowa otrzymuje wynagrodzenie.

Faktoring jest bardzo popularną formą finansowania, gdyż istotnie poprawia płynność finansową, jak również jest dużo szybszy do przeprowadzenia niż przykładowo pozyskanie kredytu.

Przykład: Wystawca wystawił fakturę VAT, której płatność następuje za 60 dni. Wystawca, potrzebuje pilnie pieniędzy na swoją bieżącą działalność (np. wynagrodzenia, podatki), w związku z powyższym zgłasza fakturę do Fandla Faktoring i otrzymuje natychmiast pieniądze za fakturę (in. nie musi czekać 60 dni na pieniądze od Odbiorcy). Dzięki temu może pokryć swoje bieżące zobowiązania. Z kolei Fandla Faktoring czeka na termin płatności i otrzymuje pieniądze od Odbiorcy w terminie zapadalności faktury od Odbiorcy

Wśród rodzajów faktoringu wyróżniamy:

 • Faktoring pełny – w przypadku tej usługi to firma faktoringowa przejmuje na siebie pełne ryzyko niewypłacalności kontrahenta, na którego wystawiona została faktura. Taka możliwość jednak, dotyczy tylko tych transakcji, które zostały ubezpieczone. Przedsiębiorca nie musi obawiać się, że zostanie obarczony dodatkowymi kosztami w sytuacji, kiedy jego kontrahent nie rozliczy się z Faktorem.

 

 • Faktoring niepełny – w tym przypadku z kolei, to przedsiębiorca korzystający z faktoringu bierze na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność swojego kontrahenta. W sytuacji, kiedy Odbiorca faktury nie ureguluje płatności, a windykacja tej należności okaże się bezskuteczna, to na przedsiębiorcy (czyli wystawcy faktury) ciąży obowiązek rozliczenia się z Faktorem.

 

 • Faktoring cichy – usługa preferowana przez przedsiębiorców, którzy nie chcą informować swoich kontrahentów o tym, że korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. W tym rodzaju faktoringu, Odbiorca faktury nie zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringowej i przejęciu wierzytelności przez faktora. Faktoring cichy wykorzystuje się zwykle, kiedy Odbiorca nie wyraża zgody na faktoring. W przypadku tego rodzaju finansowania, w transakcji nie biorą udziału podmioty trzecie: odbywa się ona pomiędzy faktorem, a przedsiębiorcą. Oznacza to, iż płatności za sfinanowaną wierzytelność nie otrzymuje bezpośrednio faktor, lecz przedsiębiorca, który zobowiązany jest zwrócić faktorowi otrzymaną zaliczkę wraz z należnym mu wynagrodzeniem.

 

 • Faktoring odwrotny – rodzaj usługi faktoringowej, w ramach której faktor finansuje bezsporne, nieprzeterminowane zobowiązania przedsiębiorcy względem jego kontrahenta, powstałe wskutek dokonania zakupu danego towaru bądź usługi. W tym modelu faktoringu, kontrahenci przedsiębiorcy otrzymują od faktora należne środki, wówczas, gdy przedsiębiorca przedstawi faktorowi fakturę, stanowiącą podstawę do realizacji finansowania. Przedsiębiorca zleca firmie faktoringowej realizację finansowania, następnie rozlicza się z faktorem we wspólnie ustalonym terminie. Koszt takiego finasowania ponosi przedsiębiorca.

 

 • Mikro-faktoring – to nic innego jak faktoring wierzytelności o małej wartości. Innymi słowy, jest jedną z gałęzi faktoringu, która ukierunkowana jest na finansowanie wierzytelności mikro oraz małych przedsiębiorców, należących do segmentu MŚP.

 

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z posiadanych zobowiązań finansowych – względem pracowników, kontrahentów czy jednostek państwowych tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy.

Płynność finansowa jest istotnym elementem podczas dokonywania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Istnieje wiele narzędzi, stosowanych do zarządzania płynnością, w tym między innymi stosowanie odroczonej płatności faktury przez Odbiorcę/Płatnika. Niestety jest to działanie, które po stronie Wystawcy faktury generuje pogorszenie płynności finansowej.

Faktoring jest właśnie odpowiedzią na potrzebę poprawy płynności finansowej Wystawcy faktury, który wystawił fakturę z odroczoną płatnością.

Fandla Faktoring swoja usługą poprawy płynności finansowej, wykroczyła jeszcze dalej niż inne firmy faktoringowe. Większość Faktorów wymaga od swoich Klientów przekazywania/zgłaszania wszystkich faktur do firmy faktoringowej, co istotnie wpływa na ograniczenie możliwości świadomego zarządzania tą usługą.

Fandla Faktoring jako jeden z pierwszych faktorów w Polsce, odszedł od tego ograniczenia dla Wystawcy faktur i dał możliwość przekazywania/zgłaszania do sfinansowania nawet jednej faktury.

Faktoring jawny jest to jeden z rodzajów usługi faktoringowej, w przypadku której firma faktoringowa potwierdza kwotę faktury, jej termin płatności oraz jej zasadność z Odbiorcą faktury. Dzięki czemu firma faktoringowa zyskuje pewność otrzymania środków pieniężnych i może zaproponować usługę na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

W Fandla Faktoring potwierdzenie realizowane jest w formie on-line, w sposób wygodny i intuicyjny dla Odbiorcy faktury. Nie musi on podejmować wielu czasochłonnych czynności formalnych, zaś potwierdzenia może dokonać w dogodnym dla siebie momencie.

Faktoring z regresem jest rodzajem usługi faktoringowej, w przypadku której firma faktoringowa ma prawo dochodzić spłaty należności od Wystawcy faktury, w przypadku gdy jej Odbiorca odmawia lub nie może dokonać spłaty należności wynikającej z danej faktury.

Należy zanzaczyć, że taka sytuacja jest bardzo rzadko występująca i poprzedzona licznymi próbami dochodzenia należności od Odbiorcy.

Firmy faktoringowe mając na uwadze ograniczenie ryzyka związanego z transakcją, a w konsekwencji chęć zaproponowania niskiej ceny za swoją usługę, stosują kwotę zaliczki wyliczoną jako procent od wartości faktury brutto.

W momencie zgłoszenia faktury, Wystawca otrzymuje na konto właściwą kwotę zaliczki – w Fandla Faktoring jest to standardowo 90% kwoty brutto faktury, 10 % wartośi faktury stanowi fundusz gwarancyjny, który zostaję przekazany na rachunek bankowy wystawcy po opłaceniu faktury przez Odbiorcę.

Następnie, kiedy firma faktoringowa otrzyma spłatę od Odbiorcy w terminie płatności faktury, różnica pomiędzy zaliczką a kwotą brutto faktury jest zwracana do Wystawcy.

Limit faktoringowy to kwota do której możesz otrzymać pieniądze, z tytuły przekazania faktur do finansowania do firmy faktoringowej.

W Fandla limit wyznaczany jest indywidualnie dla każdego Klienta i wynosi standardowo na początku współpracy 25 tys. zł, a z czasem może dojść nawet do 100 tys. zł i więcej.

Kiedy przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż własnej wierzytelności w formie cesji, dochodzi do przeniesienia prawa do tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej – tj. cesjonariusza.

Zakaz cesji wierzytelności stanowi zastrzeżenie umowne, które uniemożliwia taką właśnie sprzedaż. W ten sposób przedsiębiorstwo wystawiające fakturę, w dużym stopniu uzależnia się od sytuacji finansowej swojego kontrahenta.

Niestety zakaz cesji skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi faktoringu jawnego.

Tak, usługa faktoringu bazuje wyłącznie na zobowiązaniach finansowych wynikających z wystawionych faktur VAT.

Przy czym ważne jest, aby faktura spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne Fandla dokonuje Cesji Wierzytelności wyłącznie w przypadku, gdy spełnia ona następujące warunki:

 1. Wynika z wystawionej przez Użytkownika Faktury, która spełnia wszelkie wymogi prawne i formalne,
 2. Faktura wynika z prowadzonej przez Użytkownika działalności,
 3. Faktura dotyczy sprzedaży towarów lub usług zgodnych z przepisami prawa,
 4. Faktura nie jest wymagalna lub przeterminowana,
 5. Termin wymagalności Wierzytelności nie może być dłuższy niż 90 dni,
 6. Termin wymagalności Wierzytelności nie może być krótszy niż 14 dni od daty wprowadzenia Faktury w Portalu Klienta,
 7. Faktury powinny opiewać na kwotę min. 500,00 zł brutto lub równowartość tej kwoty w walucie obcej (EURO),
 8. Wierzytelność nie jest obciążona prawami osób trzecich,
 9. Wierzytelność przysługuje w całości Użytkownikowi i nie podlega ewentualnym przyszłym pomniejszeniom,
 10. Wierzytelność jest wyrażona w walucie polskiej (PLN) lub w walucie obcej (EURO),
 11. Wierzytelność może być przedmiotem cesji – tj. nie posiada ograniczeń w zakresie jej zbywalności,
 12. Wierzytelność nie przysługuje w stosunku do Kontrahenta, który jest powiązany z Użytkownikiem, w tym przede wszystkim kapitałowo lub personalnie.

W przypadku usługi faktoringu Wystawca faktury otrzymuje tzw. zaliczkę, która stanowi część kwoty faktury brutto (np. w Fandla Faktoring jest to standardowo 90% kwoty brutto faktury) pomniejszoną o naliczoną prowizję.

W przypadku spłaty faktury przez Odbiorcę dodatkowo Wystawca otrzymuje zwrot różnicy pomiędzy kwotą brutto faktury, a wypłaconą zaliczką (tzw. depozytu).

Wśród niewątpliwych zalet faktoringu wymienia się możliwość polepszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa – dzięki łatwo i szybko pozyskanemu finansowaniu, przedsiębiorca dysponuje środkami, dzięki którym na bieżąco może regulować własne zobowiązania finansowe.

Niemal natychmiastowy dostęp do finansowania – przedsiębiorca nie musi czekać na otrzymanie środków do terminu zapadalności faktury. Korzystając z faktoringu może je otrzymać nawet w dniu jej wystawienia.

Dobry sposób na motywowanie kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań – kontrahenci przedsiębiorcy powiadamiani są o tym, iż korzysta on z faktoringu.

Dzięki czemu kontrahenci zwiększają swoją dyscyplinę płatniczą. Faktoring to forma finansowania połączona z administrowaniem należności- firma faktoringowa pomaga przedsiębiorcy nie tylko w uzyskaniu natychmiastowego finansowania, ale także w pewnym sensie przejmuje na siebie czynność administrowania jego należnościami.

Faktoring jest produktem niejednokrotnie ratującym przedsiębiorstwo z problemów finansowych, jednak jak każda usługa, spotyka się z występowaniem pewnych wątpliwości (też tzw. mitów) ze strony Klientów.

Mit 1 – Usługa jest droga.

Jest to nieprawda, chociaż zależy to od firmy faktoringowej. Przykładowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę czas przygotowania wniosku kredytowego, konieczność posiadania zabezpieczeń lub obowiązek spełnienia szeregu wymogów formalnych (często wymagających zatrudnienia doradcy lub prawnika) usługa faktoringu jest dużo szybsza i tańsza. W szczególności usługa Fandla wyróżnia się na rynku właśnie pod względem stosunku ceny do efektywności procesu (np. bardzo ograniczone wymogi formalne).

Mit 2 – Źle wygląda jak korzystam z faktoringu

Jest to nieprawda. Wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, iż podpisanie przez nich umowy faktoringowej może doprowadzić do pogorszenia relacji z kontrahentami i partnerami biznesowymi. Informacja o zawarciu umowy korzystania z faktoringu, w ocenie niektórych może niestety zostać odebrana jako brak zaufania do kontrahenta czy sygnał o pogarszającej się kondycji finansowej firmy. Jest to bardzo błędne założenie sięgające jeszcze czasów tworzenia się tej usługi na rynku polskim. Dzisiaj jest to usługa bardzo powszechna, a w niektórych branżach właściwie standardowa. Korzystanie z faktoringu świadczy bardzo dobrze o Wystawcy faktury, gdyż wskazuje na fakt, iż zna się on na finansach i dobrze zarządza płynnością finansową, co daje gwarancje długotrwałej i owocnej współpracy z Odbiorcą jego usług.

Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli Odbiorca faktury ureguluje płatnośc za zobowiązanie na rachunek bankowy niefigurujący na białej liście (więcej: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), będzie musiał liczyć się z konsekwencjami podatkowymi w postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w PIT oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT.

Tak. Faktoring zakłada finansowanie faktur przy uwzględnieniu mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split-payment).

Fandla Faktoring również finansuje faktury rozliczane metodą podzielonej płatności.

Występuje kilka istotnych różnic pomiędzy kredytem, a faktoringiem, do których należą przede wszystkim:

 • różna dostępność dla przedsiębiorcy do tych dwóch form finansowania – faktoring jest znacznie łatwiej dostępny dla przedsiębiorców, nawet z krótką historią działalności (od 3 miesięcy), o średniej lub słabszej ocenie finansowej. Kredyt obrotowy z kolei, udzielany jest przede wszystkim firmom o długim stażu działalności (co najmniej 2-3 lata) z dobrą oceną finansową.
 • procedura oraz czas ubiegania się o finansowanie – w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, przedsiębiorca musi liczyć się ze znacznie bardziej skomplikowaną procedurą, niż w przypadku finansowania działalności poprzez faktoring. Na decyzję banku o przyznaniu kredytu obrotowego, przedsiębiorca może czekać nawet do 2 tygodni, podczas gdy środki należne z tytułu sfinansowanych faktur, wypłacane są nawet tego samego dnia.
 • wpływ na prezentację danych w bilansie – kredyt obrotowy prezentowany jest w bilansie przedsiębiorstwa jako zobowiązanie finansowe. Posiadanie przez przedsiębiorstwo zobowiązania finansowego w postaci zaciągniętego kredytu, obniża jego sznase na uzyskanie kolejnego kredytu. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku faktoringu – finansowanie wierzytelności z wykorzystaniem faktoringu nie powoduje obciążenia bilansu przedsiębiorstwa po stornie zobowiązań finansowych. Faktoring zatem, nie pomniejsza szans przedsiębiorstwa na pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci kredytu.
wybor

Jak wybrać faktoring?

Obecnie, na rynku funkcjonuje wiele firm faktoringowych, jednakże wybór właściwej powinien być dobrze przemyślany i poprzedzony dokładną analizą. Warto w tym celu zapoznać się z opiniami klientów firm faktoringowych, które zamieszczane są w Internecie.

Podczas dokonywania wyboru istotne jest także, aby zwrócić uwagę czy interesujący nas faktor jest członkiem rozpoznawalnych związków przedsiębiorstw finansowych tj. Polski Związek Faktorów, bądź czy może poszczycić się posiadaniem certyfikatów rzetelności. Przynależność do renomowanych przedsiębiorstw z branży finansowej oznacza, iż jest to faktor uczciwy i godny zaufania.

Co więcej, wybór powinien opierać się o sprecyzowanie potrzeb przedsiębiorstwa, chcącego skorzystać z faktoringu – warto zatem, aby przedsiębiorca, przed dokonaniem wyboru, zadał sobie pytanie jakie są jego oczekiwania względem firmy faktoringowej. Do takich pytań należy:

 • Czy faktor finansuje pojedyncze faktury? – Jakie są kryteria dla przedsiębiorstwa do podjęcia współpracy
 • Jaki jest limit finansowania?
 • Jakie są prowizje za usługę?
 • Jaki jest czas do wypłaty?
 • Czy finansowane są faktury w innej walucie?
 • Jakie są formalności do spełnienia dla przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda proces potwierdzania faktury?

Faktorzy często wymagają zgody na cesję od odbiorcy w formie pisemnej, co wydłuża cały proces potwierdzenia należności z Twoim kontrahentem, u Nas odbiorca faktury potwierdza fakturę w systemie który mu udostępniamy, w prosty i szybki sposób, bez zbędnych formalności. Środki otrzymasz tak szybko jak tylko odbiorca potwierdzi Twoją fakturę. Standardowo przelew przez faktorów dokonywany jest w ciągu 24 godzin od otrzymania faktury.

W Fandla pieniądze są przekazywane na Twoje konto bankowe nawet w ciągu godziny od potwierdzenia faktury. Dodatkowo na życzenie klienta realizujemy też przelewy ekspresowe, dzięki którym Klient otrzymuje środki w ciągu 1 godziny.

Standardowo u większości faktorów przyznawany jest limit dotyczący ilości i wartości faktur. Za niewykorzystanie limitu u wielu faktorów naliczane są dodatkowe prowizje. Dodatkowo zdarza się, że Klient ponosi koszty za brak przekazywanych faktur co jest często z krytykowane, a przede wszystkim wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.

W Fandla to Klient decyduje kiedy i w jakiej kwocie dostępnego limitu chciałby skorzystać. Nie stosujemy także ograniczeń co do ilości wykupowanych faktur. Nie obciążamy prowizajmi za niewykorzystany limit czy opłatami ryczałtowymi. NIe ponosisz żadnych stałych opłat za usługi, płacisz tylko wtedy kiedy korzystasz.

Wiemy, że faktorzy stosują cesję globalną dotyczącą przekazywanych faktur, co wymusza do przekazywania wszystkich faktur dotyczących danego odbiorcy w określonym czasie do sfinansowania. Jest to obligatoryjne bez względu na to czy Klient chcę, aby jego faktury były sfinansowane za pośrednictwem faktora, czy zapłacone przez dostawcę bezpośrednio na Twoje konto.

Fandla wychodzi na przeciw potrzebom swoich klientów, staramy się zrozumieć ich biznes (np.  sezonowość) i jako jeden z nielicznych nie stosuje wymogu cesji globalnej. U nas to Klient decyduje które faktury chciałby mieć sfinansowane przez Faktora. Nie nie ma też obowiązku przekazywania faktur o określonej wartości w umownym okresie.

Z naszego doświadczenia wynika,  że u wielu faktorów spełnienie warunków do podpisania umowy jest czasochłonne i mozolne. Zbieranie przykładowo zaświadczeń z ZUS i US zabiera czas, który mógłby być przeznaczony na realizowanie swojego biznesu.

Umowa z Fandla jest podpisywana 100% online, za pomocą dostępnych elektronicznych form potwierdzania tożsamości m.in. przelew w kwocie 1zł lub za pośrednictwem usługi Kontomatik. W związku z tym, że usługa faktoringu realizowana jest w 100% online, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych dokumentów

Czasochłonne i długotrwałe potwierdzanie faktur z którymi musisz się mierzyć u innych faktorów może odejść do lamusa…

W Fandla potwierdzenie cesji jest realizowane w 100 % online – bez zbędnych formalności, nie wymagamy porozumień trójstronnych, zgód na Cesję w formie papierowej, aneksowania umów.

Odbiorca Twojej faktury otrzyma od Nas wyłącznie maila z formularzem potwierdzenia wierzytelności. Potwierdzenie faktury odbywa się za pomocą jednego przycisku w prosty i intuicyjny sposób.

Z doświadczenia wiemy, że odbiorcy nie zawsze mogą poświecić czas dla faktorów stąd też nasze rozwiązanie, spotyka się z przychylnym podejściem kontrahentów naszych klientów.

Tak, faktoring to bezpieczna usługa. Jeśli przedsiębiorstwo zainteresowane usługą faktoringu współpracuje ze sprawdzonymi kontrahentami, to nie musi obawiać się że nie zapłacą oni swoich należności, a przedsiębiorca będzie zmuszony do zwrócenia wypłaconej mu zaliczki.

Fandla, aby zagwarantować przedsiębiorcom jeszcze większe bezpieczeństwo, szczegółowo weryfikuje odbiorców ich faktur, minimalizując tym samym ryzyko ich niewypłacalności. W sytuacji braku uregulowania zobowiązania przez odbiorcę faktury prowadzimy szereg działań dążących do uzyskania od Twojego Odbiorcy spłaty środków.

Zdajemy sobie sprawę, że firmy z krótkim stażem działalności często spotykają się z decyzją odmowną w pozyskaniu zewnętrznego finansowania, w szczególności w dużych instytucjach finansowych

W Fandla usługi faktoringu udzielamy również firmom działającym na rynku już od 3 miesiąca jej prowadzenia.

Z kolei, w przypadku gdy współpracujesz z rzetelnym odbiorcą finansowanie możesz już rozpocząć od pierwszego miesiąca działalności firmy.

Faktoring często kojarzy się przedsiębiorcom głównie z długoterminowym zobowiązaniem przekazywania faktur do finansowania bez możliwości „zawieszenia” umowy.

Fandla finansuje nawet pojedyncze faktury. Zatem nie zobowiązujemy Klienta do stałej współpracy.

Przykładowo rozumiemy, że niektóre branże działają sezonowo, dlatego u nas to Klient decyduje, kiedy przekaże fakturę do sfinansowania. Zatem jak nie korzysta w danym momencie z naszej usługi w zupełności nie jest obarczony z tego tytułu dodatkowymi kosztami – przykładowo z tytułu opłat abonamentowych bądź opłat za niewykorzystany limit.

Z naszego doświadczenia wynika, że faktorzy nieprzychylnie podchodzą do finansowania faktur ponad wyznaczone limity finansowania.

W Fandla wychodzimy na przeciw Twoim potrzebom w sytuacji przekazania faktury powyżej przyznanego limitu mamy dwie propozycje – sfinansowanie faktury do wartości Twojego limitu lub poprosimy o przesłanie dokumentów finansowych i zaproponujemy zwiększenie Twojego finansowania faktoringowego.

Fandla jest doceniania przez Klientów za elastyczne podejście w kwestii limitów. Ewentualne zwiększenie limitu może nastąpić już tego samego dnia, w którym przekażesz wymagane dokumenty finansowe.

umowa

Jak zacząć współpracę z Fandla?

Usługa faktoringu kierowana jest do firm lub osób prowadzących działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy wystawiają faktury za swoje towary oraz usługi. 

Ważne! Podpisać umowę może wyłącznie osoba będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca ważny dowód osobisty. Z kolei, w przypadku spółek dodatkowo wymagane jest właściwe pełnomocnictwo.

 

Proces rozpoczęcia współpracy z Fandla składa się z 3 prostych kroków i trwa do 5 minut – co ważne podjęcie współpracy nie wiąże się z żadnym dodatkowym obowiązkiem lub kosztem. 

Czynności do zrobienia: 

 • Krok 1 – założenie darmowego konta w Panelu Klienta; 
 • Krok 2 – zweryfikowanie tożsamości oraz danych kontaktowych; 
 • Krok 3 – podpisanie Umowy Ramowej Współpracy, która nie wiąże się z żadnymi kosztami. 

Po realizacji powyższych kroków możesz już zgłaszać faktury do finansowania. Ważne! Nie ma możliwości dokonania finansowania fakur bez realizacji powyższych kroków.

 

Na tym etapie, po stronie Twojego Kontrahenta (in. Odbiorcy faktury), nie ma żadnych czynności do wykonania.

Nie mniej jednak, wprowadzenie danych Twoich kontrahentów, na tym etapie, przyspieszy uzyskanie pierwszego finansowania.

 

Na początek współpracy dla Klientów, którzy wcześniej nie współpracowali z Fandla Faktoring limit finansowania wynosi 25 tys. zł – czyli maksymalnie do tej kwoty możesz zgłaszać faktury.

Może on być większy jeżeli dostarczysz nam dodatkowe dane finansowe lub, jeśli finansowane przez Fandla faktury będą terminowo spłacane.

 

Usługę faktoringu kierujemy do:

 • Osób prowadzących działalność gospodarczą, 
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzianością,
 • Spółek cywilnych.

Uwaga! W przypadku spółek możemy poprosić o dodatkowe pełnomocnictwo do zawierania umów przez osobę rejestrującą się do naszego Panelu Klienta.

 

Nie, nasza usługa faktoringu realizowana jest wyłącznie w formie on-line.

 

Kontomatik to zewnętrzny serwis internetowy pozwalający zarówno na szybki, jak i bezpieczny sposób na potwierdzenie Twojej tożsamości (wiecej: https://www.kontomatik.com/pl/)

Serwis posiada wszystkie wymagane prawnie zgody, w tym zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, certyfikaty, jak również zapewnia szyfrowanie realizowanych czynności.

Dzięki temu serwisowi Fandla może w trybie natychmiastowym potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy i realizować usługi nawet kilka minut po podpisaniu umowy – przykładowo wykonanie przelewu na 1 zł lub posiadanie jakichkolwiek środków na rachunku nie jest konieczne.

 

Komunikacja z Kontomatik jest zaszyfrowana i zabezpieczona certyfikatem. Dzięki temu nikt nie ma wglądu do danych podczas ich przesyłania.

Dodatkowo dwuetapowa weryfikacja po stronie banku zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Rozwiązanie jest zgodne z rygorystycznymi wymogami Unii Europejskiej, dotyczącymi ochorony danych osobowych i świadczenia usług dostępu do rachunku.

 

Tak, Fandla dopuszcza możliwość potwierdzenia tożsamości wykonaniem przelewu za 1 zł.

Ten proces jest, jednak zdecydowanie mniej wygody, gdyż wymaga czasu do otrzymania potwierdzenia tego przelewu.

Ponadto, Fandla może poprosić dodatkowo o przesłanie wyciągów bankowych.

 

Nie, przesyłanie dodatkowych dokumentów nie jest wymagane, jednak pod warunkiem, że przedsiębiorca zweryfikuje swoją tożsamość poprzez serwis Kontomatik.

W przypadku potwierdzenia tożsamości przelewem za 1 zł, konieczne jest, jednak dosłanie dodatkowych dokumentów w postaci wyciągów bankowych.

 

Założenie konta i podpisanie Umowy Ramowej Współpracy może dokonać każda firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od okresu jej funkcjonowania.

Nie mniej jednak firmy działające krócej niż 3 miesiące mogą zostać poproszone o dodatkowe dokumenty potwierdzające ich sytuację finansową lub wskazanie swoich Kontrahentów (tj. Odbiorców faktur).

 

portfel

Jak otrzymać finansowanie?

Zgłoszenie faktury do finansowania dokonuje się za pośrednictwem Panelu Klienta, a zatem:

 1. wybierz fakturę, którą chcesz sfinansować
 2. zaloguj się do Panelu Klienta
 3. na ekranie głównym naciśnij przycisk „DODAJ FAKTURĘ” i dalej postępuj zgodnie z poleceniami.

Cały proces jest bardzo prosty, intuicyjny i nie zajmuje więcej niż 2-5 minut.

Pieniądze z tytułu sfinsnsowanej faktury przelewane są na Twoje konto nawet tego samego dnia.

Kluczowym elementem przyspieszającym proces finansowania faktur jest wcześniejsze uprzedzenie Twojego Kontrahenta (in. Odbiorcy faktury) o zamiarze skorzystania z naszej usługi.

Środki ze sfinansowanych faktur, przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolnie wybrany przez niego cel.

Zgodnie z Regulaminem usługi, faktura musi spełniać następujące warunki:

 1. Spełnia wszelkie wymogi prawne i formalne,
 2. Faktura wynika z prowadzonej przez Użytkownika działalności,
 3. Faktura dotyczy sprzedaży towarów lub usług zgodnych z przepisami prawa,
 4. Faktura nie jest wymagalna lub przeterminowana,
 5. Termin wymagalności Wierzytelności nie może być dłuższy niż 90 dni,
 6. Termin wymagalności Wierzytelności nie może być krótszy niż 14 dni od daty wprowadzenia Faktury w Portalu Klienta,
 7. Faktury powinny opiewać na kwotę min. 500,00 zł brutto lub równowartość tej kwoty w walucie obcej (EURO),
 8. Wierzytelność nie jest obciążona prawami osób trzecich,
 9. Wierzytelność przysługuje w całości Użytkownikowi i nie podlega ewentualnym przyszłym pomniejszeniom,
 10. Wierzytelność jest wyrażona w walucie polskiej (PLN) lub w walucie obcej (EURO),
 11. Wierzytelność może być przedmiotem cesji – tj. nie posiada ograniczeń w zakresie jej zbywalności,
 12. Wierzytelność nie przysługuje w stosunku do Kontrahenta, który jest powiązany z Użytkownikiem, w tym przede wszystkim kapitałowo lub personalnie.

Wymogi prawne i formalne dla faktur – zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, poprawnie wystawiona faktura powinna spełniać co najmniej następujące warunki:

 • posiadać datę wystawienia, termin płatności oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług;
 • posiadać kolejny, niepowtarzalny numer, nadany w ramach określonej serii;
 • zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej NIP;
 • posiadać nazwę/ rodzaj towaru lub zrealizowanej usługi oraz jego miarę (np. ilość sztuk);
 • zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi oraz informację o udzielonych, ewentualnych rabatach;
 • posiadać informację o wartości netto sprzedaży, kwotę należności ogółem oraz informację o zastosowanej stawce podatku VAT;
 • w przypadku faktur dwuwalutowych lub w obcej walucie (EUR), posiadać informację o kursie EUR z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień zakończenia realizacji usługi/ dostarczenia towarów.

Tak, Fandla finansuje faktury w PLN oraz EUR.

Nie, podstawowym waunkiem finansowania faktur w usłudze faktoringowej jest fakt, iż wierzytelności te są nieprzeterminowane. W przypadku chęci finansowania faktur, których termin zapadalności minął, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej.

Nie, finansujemy tylko przedsiębiorstwa, które zarejestrowały swoją działalność na terenie Polski.

W przypadku wyrażenia zgody na finansowanie, kwotę podatku VAT naliczoną na fakturze, wypłacamy przedsiębiorcy w całości.

Tak, fakt zaistnienia zaległości w spłatach wobec ZUS lub US nie jest decydującą przeszkodą w podpisaniu umowy faktoringowej. Warto jednak, aby poinformować faktora już na początku współpracy o zaistniałym zadłużeniu.

Opłatę za faktoring stanowi prowizja faktora, która pobierana jest przed wypłatą środków z tytułu sfinansowanej faktury – do przedsiębiorcy trafia zatem ustalona w ofercie kwota finansowania, od której uprzednio odjęto wynagrodzenie dla faktora.

Decyzję o wyrażeniu zgody na finansowanie Fandla podejmuje nawet w jednej ciągu godziny od zgłoszenia faktury w Panelu Klienta.

W celu zwiększenia limitu najlepiej skontaktować się z naszym pracownikiem [+48 (22) 357 45 50], który poinstruuje jakie działania, w tym przede wszystkim jakie dokumentu są niezbędne do podniesienia limitu.

W przypadku weryfikacji kontrahenta, Fandla posiada własny, indywidualny model służący do oceny wiarygodności, zarówno potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem, jak również odbiorców zgłaszanych do finansowania faktur.

Model ten opiera się na podobnych założeniach, co metody stosowane w bankach, jednak realizowane dużo szybciej ze względu na pełną jego automatyzację oraz zastosowanie zaawansowanych modeli matematyczno-statystycznych.

Fandla nie przeprowadza weryfikacji wiarygodności potencjalnych kontrahentów oraz odbiorców faktur w BIK (tj. Biuro Informacji Kredytowych).

W związku z powyższym nie w BIK nie pozostaje ślad weryfikacji Twojej firmy.

oneclick

Jak potwierdzamy fakturę z Twoim Kontrahentem?

Fandla kontaktuje się z Odbiorcą zazwyczaj tylko raz – w celu potwierdzenia pierwszej cesji wierzytelności zgłoszonej do sfinansowania.

Dodatkowy kontakt z Odbiorcą faktury podejmowany jest również wtedy, gdy są wątpliwości co do faktury lub danych o Odbiorcy, jak również gdy Odbiorca nie dokonał spłaty środków, wynikających z faktury, w ustalonym wcześniej terminie.

Tak, istotnym warunkiem, jaki musi spełnić Odbiorca, jest fakt funkcjonowania jego firmy na rynku conajmniej od 3 miesięcy.

Drugim, niezwykle ważnym czynnikiem jest prowadzenie przez Odbiorcę działalności gospodarczej zarejestrowanej na terytorium Polski.

Informacja o zakazie cesji wierzytelności w zakresie prowadzonej współpracy, powinna być zamieszczona w Umowie Handlowej (np. w umowie o świadczenie usług), zawartej pomiędzy dwoma podmiotami.

Nie, Kontrahent przedsiębiorcy (in. Odbiorca faktury) nie ma obowiązku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności. W takim przypadku, warto jednak go do tego przekonać.

W takim przypadku Odbiorca powinien niezwłoczenie skontaktować się z Wystawcą faktury, w celu ustalenia, które elementy dokumentu wymagają skorygowania. Poprawioną fakturę wystawca powinien zgłosić do sfinansowania w Panelu Klienta raz jeszcze. Po dokonanych zmianach, wprowadzona do systemu faktura będzie podlegała ponownej weryfikacji, zgodnie z procedurą obowiązującą w Fandla.

Co do zasady, kontakt z Odbiorcą faktury, realizowany jest drogą mailową. Pierwsza cesja wierzytelnosci potwierdzana jest z Odbiorcą zawsze telefonicznie, później jednak każda kolejna próba kontaktu odbywa sie co do zasady poprzez korespondencję mailową lub Panel Klienta.

Jedyne co musi zrobić odbiorca to wyrazić zgodę na dokonanie cesji wierzytelności – in. przeniesienie prawa własności do wierzytelności z wystawcy faktury, na faktora.

Nie, w Fandla przedsiębiorca samodzielnie decyduje o tym, których kontrahentów oraz jakie faktury będzie zgłaszał do finansowania w ramach korzystania z usługi faktoringu.

Na początek warto, aby przedsiębiorca finansujący działalność z wykorzystaniem faktoringu, wytłumaczył swoim kontrahentom, iż chętnie korzysta z tej usługi, by móc zapewnić im dłuższe terminy płatności za faktury, przy jednoczesnym zagwarantowaniu swojemu przedsiębiorstwu płynności finansowej. Klienci bez wątpienia docenią gotowość wystawcy do wydłużenia im terminu płatności za zrealizowaną usługę. Co więcej, podniesienie świadomości kontrahentów w zakresie korzyści płynących z korzystania z faktoringu, skutecznie przekona ich do tego, iż jest to usługa, której absolutnie nie należy się obawiać.

windykacja

Co jak Kontrahent/Odbiorca faktury nie płaci?

Fandla na bieżąco prowadzi monitoring spłat wierzytelności z zachowaniem relacji biznesowych.

W przypadku zaistnienia przeterminowania w spłacie faktury powyżej 7 dni, Fandla rozpoczyna polubowną windykację Odbiorcy przez okres kolejnych 30 dni od terminu zapadalności faktury.

Dopiero po tym terminie podejmowane są działania windykacyjne w postaci przekazania do zewnętrznej windykacji, baz dłużników lub w przypadku braku współpracy przekazywane są na drogę sądową.

Zgodnie z Ramową Umową Współpracy, nawiązaną z Fandla Faktoring, w takim przypadku wystawca faktury zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty brutto, wynikającej z faktury, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania się środków ze spłaty wierzytelności na jego rachunku bankowym.

Tak, faktoring jest formą finansowania ściśle połączoną z administrowaniem, w tym także monitorowaniem należności – firma faktoringowa pomaga przedsiębiorcy nie tylko w uzyskaniu natychmiastowego finansowania, ale także w dużym stopniu przejmuje na siebie wszelkie czynności związane z terminowym uregulowaniem zobowiązania przez Odbiorcę.

W obrocie gospodarczym zdarza się Kontrahent (in. Odbiorca faktury), który nie spłaca swoich zobowiązań w terminie i następuje konieczność rozpoczęcia windykacji wierzytelności.

Windykacja finansowanych przez Fandla Faktoring Sp. z o.o. faktur realizowana jest zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi (patrz
www.fandla.com).

Rozpoczęcie windykacji następuje w przypadku braku spłaty wierzytelności w terminie wymagalności (in. uzgodnionej przez Strony dacie
spłaty) lub w przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu terminowej i/lub pełnej spłaty innych wierzytelności Odbiorcy faktury.

Windykacja wierzytelności prowadzona jest przez nas z należytą starannością, przy zachowaniu wszystkich przepisów prawa, jak również standardów etyki biznesowej oraz ze szczególną dbałością o relacje pomiędzy Wystawcą a Odbiorcą faktury.

Opłaty windykacyjne są naliczane WYŁĄCZNIE w przypadku przeterminowań w spłacie powyżej 7 dni. Po tym terminie Fandla Faktoring Sp. z o.o. stosuje następujące opłaty:

 • Opłata za każdy dzień przeterminowania
 • Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty
 • Opłata za rozpoczęcie windykacji zewnętrznej
 • Opłata za wpis do baz dłużników
 • Opłaty związane z egzekucją sądową i/lub komorniczą

Koszty windykacji ponosi Wystawca faktury. Koszty mogą zostać rozliczone poprzez pomniejszenie zatrzymanego depozytu lub kwoty
wypłaconej zaliczki przy kolejnej fakturze – w takiej sytuacji wnoszenie dodatkowych opłat nie jest konieczne.

Dochodzenie należności od Wystawcy faktury (tj. regres windykacyjny) lub od obu stron faktury jest realizowane WYŁĄCZNIE w następujących sytuacjach:

 • Nastąpiło naruszenie postanowień Umowy Ramowej lub Regulaminu
 • Oświadczenie Wystawcy faktury okaże się nieprawdziwe
 • Odbiorca faktury odmówi spłaty Wierzytelności
 • Odbiorca faktury dokona spłaty Wierzytelności do Wystawcy
 • Brak możliwości nawiązania kontaktu / współpracy z Odbiorcą faktury
 • Kontrahent kwestionuje fakturę, w tym przede wszystkim jej wysokość lub termin spłaty
 • Upadłość/rozwiązanie działalności Odbiorcy lub Wystawcy
 • Podejrzenie oszustwa i/lub potwierdzenia nieprawdy
 • Po 90 dniach kalendarzowych od terminu wymagalności

W przypadku powzięcia informacji o trudności w spłacie faktury w wyznaczonym terminie przez Twoich Kontrahentów, prosimy o pilny kontakt z naszymi pracownikami, w celu ewentualnego podjęcia działań pozwalających na wsparcie Państwa przy spłacie należności. Powinno to pozwolić na wypracowanie rozwiązań w zakresie uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych kosztów windykacji, jak również wstrzymać ewentualną realizację tzw. regresu windykacyjnego.

Przypominamy, że nasz system transakcyjny zapewnia możliwość monitorowania statusu poszczególnych faktur.

Prosimy też o zwracanie uwagi na komunikaty i/lub korespondencję przekazywane przez Fandla Faktoring Sp. z o.o. w procesie windykacji wierzytelności.

Chcesz dowiedzieć się wiecej?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej  – skontaktuj się

+48 (22) 243 09 62

fandla@fandla.com